Ostroj – podpora technického vzdělávání

Náš projekt se snaží řešit podporu technického vzdělávání v Opavě či okolí koncepčně, neboť ji považujeme za dlouhodobou záležitost. Tato snaha by měla být zaměřena na jednu akci a jedinou školu. Jedině tak může přispět ke zlepšení vztahu žáků a jejich rodičů k technickým profesím, jejich uznávání, tím také k propagaci samotného podniku Ostroj, a.s. Má-li projekt trvat delší dobu, navrhujeme jako jednu z prvních aktivit zřízení metodického a organizačního centra, které bude další aktivity zastřešovat – plánovat a organizovat činnosti pro jednotlivé základní školy v Opavě.  Předkládáme tři úrovně možné spolupráce:
1)      Spolupráce podniku a školy při konkrétních potřebách školy (s finanční účastí školy)
2)      Podpora robotiky a programování
3)      Projektování a výroba  

Ad1.

Vycházíme z předpokladu, že na každé škole se najde něco, co je možné s přispěním podniku Ostroj a prací žáků v rámci pracovního vyučování opravit nebo vybudovat. Do těchto činností je možno zapojit i rodiče, to ale záleží na vztazích školy a rodičů.

Na každé škole by tak vznikl objekt, který by nesl logo společnosti, či zprávu o podpoře podniku škole. Zároveň by to byl objekt, na kterém by se podíleli žáci školy. Dále by se jednalo o konkrétní a smysluplné využití času v rámci pracovního vyučování. Všech kroků – od přípravy až po dokončení – by se žáci účastnili.

Příklad – naše škola
a)      Modernizace vybavení školních dílen
b)      Oprava oplocení kolem koly.
c)       Průlezky pro školní družinu

Ad 2.

Současné době je věda, průmysl i domácnost do určité míry závislá na robotech. Úkolem workshopů je získání většího povědomí o jejich principu a fungování.Žáci by se měli seznámit se základy robotiky a oblastmi, jichž se dotýká. Budou si moci například sestrojit vlastního robota, zformulovat základní příkazy pro jeho činnost včetně reakcí na vnější podněty.

Předpokládáme vybavení škol základní verzí stavebnice. S rozšířenou verzí pak žáci mohou pracovat na středních odborných školách, které ji využívají. Dostanou možnost seznámit se s prostředím a vzdělávacím programem takových škol mnohem zajímavějším způsobem než dosud. V rámci spolupráce základních a středních škol je možné pořádat motivační soutěže.

Ad 3.

Cílem je propojit předmět Pracovní činnosti na ZŠ v oblasti – návrh výrobků na PC s vazbou na střední odborné školy a učiliště a jeho výroba. Návrhy výrobků budou probíhat pomocí softwaru nebo jeho jednodušší verze, které jsou dále využívány na středních školách a odborných učilištích, aby byla zaručena pro žáky možnost pokračovat v získanýchdovednostech. Vše bude vyžadovat tolik potřebnou spolupráci a komunikaci mezi základními a středními školami technického zaměření a průmyslovými podniky např. v oblasti materiálového a technického zabezpečení. Žáci projdou v této aktivitě od návrhu výrobku až k jeho zhotovení. V rámci exkurzí do podniků by mohli vidět vznik podstatně složitějších výrobků podle postupu, kterým sami ve zmenšené míře prošli. Jednotlivé provozy podniku jim budou dávat smysl a budou jim lépe rozumět.  Podpora technických oborů má smysl. Je třeba ukázat žákům, že uplatnění v těchto oborech má smysl pro jejich budoucí profesní život. Snad se tak nestaneme zemí skladníků a překladišť.