Podpora inovativních metod forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách

Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Z mezinárodních výzkumů (PISA 2006,2009) vyplývá znatelné zhoršení výsledků českých žáků v přírodovědné oblasti. U českých žáků došlo v poměrně krátkém období k druhému největšímu zhoršení mezi testovanými zeměmi, což způsobuje prohlubování nerovnováhy mezi jednotlivými vzdělávacími oblastmi. Projekt přispěje ke zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných předmětů na 15 ZŠ v MSK prostřednictvím vyvinutí metodiky implementace projektové metody vyučování a inovativních ICT pomůcek do vyučování přírod. předmětů. Primární pozitivní dopad na žáky je realizován pomocí zavádění inovativních metod výuky přírod. předmětů, sekundární dopadem je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, kteří s žáky pracují na tvorbě školního projektu. Cíle projektu:  zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách MSK  podnícení zájmu žáků o další vzdělávání v oblasti přírodních věd  rozvíjení individuálního potencionálu žáků  posílení dynamického rozvoje žáků, tvořivosti, schopnosti vyhledávat a pracovat s informacemi a s novými technologiemi