Koncepce výuky na naší škole

Vážení rodiče,

poskytujeme Vám informaci o možnosti rozvoje nadání žáka ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Výše uvedená specializovaná třída je pro žáky s hlubším zájmem o matematiku a přírodní vědy. Matematika je v těchto třídách jedním z nejdůležitějších předmětů, je jí věnováno 6 hodin týdně. Výuka se zaměřuje na rozvoj logického a abstraktního myšlení žáků. Velká péče je věnována i fyzice a chemii. Část hodin těchto předmětů má charakter cvičení a laboratorních prací.

Do specializovaných tříd jsou přijímáni nejen talentovaní žáci v matematice a fyzice, nýbrž i žáci s hlubším zájmem o učení vůbec. Proto se v klidné a tvořivé atmosféře dobrých třídních kolektivů rozvíjejí pěkné osobní vlastnosti dětí a jejich žádoucí vztah k učení. Žáci matematických tříd každoročně obsazují přední místa nejen v okresních a regionálních kolech matematických a fyzikálních olympiád, ale i v ostatních žákovských soutěžích. Přechod na střední školy je u žáků těchto tříd bez výraznějších změn v prospěchu.

Naše škola myslí také na kvalitní mimoškolní činnost žáků rozvíjenou v celé řadě kroužků. Pracujeme s žáky ve dvou počítačových učebnách připojených na internet. Jsou přístupné pro žáky před i po vyučování, v učebnách máme interaktivní tabule či diaprojektory s plátny, ve všech třídách připojení na internet. Je u nás také zřízena funkce školního speciálního psychologa a poradenské centrum.

 

Těšíme se na práci s novými talenty a dobrou spolupráci s novými rodiči.

Podrobné informace o škole na webových stránkách školy.

Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy

Proč dát dítě do „matematické“ třídy?

Matematika rozšiřuje logické myšlení, které se používá ve všech oblastech lidských činností.

Děti jsou v přirozeném prostředí základní školy mezi svými vrstevníky se stejným zájmem o vlastní zlepšování.

Na zvládnutí základního učiva matematiky a přírodovědných předmětů mají více než žáci jiných škola.

Naši žáci získávají přední místa nejen v matematických, fyzikálních či chemických soutěžích, ale také v češtině, dějepisu, jazykových soutěžích nebo ve sportu.

Většina našich žáků patří mezi nejlepší studenty na středních školách, jež si vybrali.