Informace

web Ochrana osobních údajů ZS

 Školní řád:  školní řád 2019

Úřední hodiny všech součástí školy

Sekretariát školy, školní poradenské pracoviště, kontakty

Sekretariát ZŠ Otická – Karina Dostálová

Úřední hodiny pro žáky
Út 7.45 – 8.00 hod.
Čt 7.45 – 8.00 hod. 9.45 – 10.00 hod.
Úřední hodiny pro vyučující a veřejnost
Po 7:00 – 8.00 hod. 13.30 – 14.30 hod.
Út 7:00 – 8.00 hod.
St 7:00 – 8.00 hod. 9.30 – 10.00 hod.
Čt 7:00 – 8.00 hod.
7:00 – 8.00 hod.


Školní poradenské centrum

Výchovný poradce  Mgr. Martina Světnická

Středa 10.00 – 10.45 hod.

Dále po předchozí telefonické domluvě: 736 513 866

Kariérní poradce  Mgr. Libuše Martínková

Pondělí 9.40 – 10.00 hod.
Čtvrtek 9.40 – 10.00 hod.

Dále po telefonické domluvě:  736 513 866

Školní speciální pedagog   Mgr. Kateřina Volná

 Pondělí  9.00 – 10.00 hod.

Dále po předchozí telefonické domluvě:  736 513 866

Externí školní psycholog  Mgr. et Mgr. Anna Rotreklová

Metodik prevence  Mgr. Tomáš Frkal

GDPR – pověřenec

Luděk Mandok

ludek.mandok@opava-city.cz

tel: 724 289 323

Připomínky, podněty ke škole jsou přijímány datovou schránkou

ID: 2cemqin

Hodiny a přestávky

hod          čas
0.             7.10 – 7.50
1.             8.00 – 8.45
2.             8.55 – 9.40
3.             10.00 – 10.45
4.             10.55 – 11.40
5.             11.50 – 12.35
6.             12.45 – 13.30
7.             13.35 – 14.20
8.             14.25 – 15.10
9.             15.15 – 16.00

Povinně poskytované informace podle zákona        č. 106/1999 Sb.

Oficiální název školy

Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace

Identifikátory

IČ: 70999252

DIČ: 384-70999252

IZO: 102432571

RED IZO: 600142906

ID datové schránky: 2cemqin

Součásti školy

Školní družina

Kapacita

Základní škola – 560

Školní družina – 150

Obory vzdělávání

79-01-C/01  Základní školy

Zřizovatel

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Číslo účtu

škola (hlavní činnost) – ČSOB 181670352/0300

SRPŠ – Fio Banka – 2401513615/2010 (transparentní účet)

Školní pokladna (ŠOP) – 294564150/0300   (variabilní symbol je číslo mobilního telefonu zákonného zástupce)

Školská rada – zákon č.562/2004 Sb.

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první.

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Historie školy

Historie naší školy, respektive školní budovy, sahá až do 19.století. Od svého založení totiž změnila své obyvatele a určení několikrát.

Původně sloužila městu jako její chorobinec( Siechenhaus). V téže době bylo v zadní školní budově umístěno epidemické oddělení. Na dnešním hřišti za zadní budovou stála tehdy také desinfekční městská stanice. Zbytek hřiště patřil k městskému dvoru jako tesařské skladiště s potřebnými boudami a dílnami.
Vpravo od vjezdu do školního dvora bydlely městské dělnice, které čistily ulice.

Roku 1945 tam město upravilo dílny pro své zámečníky, klempíře, tesaře a stolaře. Vlevo od školní budovy býval průchod, spojující ulici Otickou s Vyhlídalovou, vedle něho bývalo městské zahradnictví se skleníkem a domkem pro zahradníka. Za 2.světové války byl však průchod zrušen a připojen ke školní zahradě, v zahradnictví pak byl vystavěn blok činžovních domů.

Změny se budova školy dočkala již roku 1904.Chorobinec byl vyklizen a v letech 1904-1906 byla budova úplně přestavěna, aby vyhovovala potřebám německé měšťanské chlapecké školy. Mansardová střecha byla zvedána a pomalu nadstavováno 2.poschodí. Místnosti byly rozšířeny a vznikly třídy se šatnami. V roce 1939 byl také nově upraven školní dvůr, zahrada a hřiště. Pro zahradnické potřeby byla vystavěna ve školní zahradě dřevěná kůlna. V této době, tj. od roku 1941, již byla v budově umístěna německé chlapecká škola obecná.

Za 2.světové války chodily do naší školy děti z různých německých škol, které ve svých budovách měly vojsko nebo uprchlíky. Uprchlíci ostatně byli také ubytováni v zadní budově. Válečnými událostmi byly obě zadní budovy částečně poškozeny, větší škody však utrpěla hlavní budova. Zásah granátu urazil část střechy se zdivem, střepy dělových nábojů a střely zbraní letadel prostřílely střechu, okapní žlaby a roury, poškodily omítku a vnitřní zařízení, výbuchy pum rozbily téměř všechna okna, hlavně v průčelí školy. Při drancování byly poškozeny či vypáčeny skříně, stoly, dveře a všechny cenné věci byly odcizeny , zbytek předmětů se povaloval po budově a okolí. Trvalo asi tři týdny, než šest Němek a dva Němci z pracovního tábora v Opavě opět zhruba budovu uvedli do použitelného stavu, aby se alespoň v pěti místnostech mohlo zahájit vyučování. K tomu došlo 18.června 1945, kdy přestěhovali do zdejší budovy 286 dětí a jejich učitele z obecné školy na Riegrově ulici, kde se začalo vyučovat již 28.5.1945. K prvním učitelům, kteří se vrátili do Opavy a ujali se českých dětí patřili: Karel Stuchlík, Miloslava Stuchlíková, Olga Voznicová, Cyril Turek, Dmitrij Ravčuk a Anna Holatová.
Mezi naše žactvo se dostaly v oné přechodné době i děti z rodin německých, byly však jako nežádoucí přítěž opět ze školy vykázány. Práce ve třídách v té době byla už tak svízelná, protože nebylo českých učebnic, pomůcek, hodně dětí neovládalo český jazyk, jelikož za německé okupace chodily do německých škol, nebo velkou část posledního školního roku proseděly v protileteckých krytech. Dařilo se pouze díky nadšení, nezměrné obětavosti a zvýšenému úsilí učitelů.

Po vyčištění budovy bývalé německé Schillerovy školy na Těšínské ulici rozdělili naší školu na dvě školy obecné a jelikož během prázdnin přibylo velké množství dětí, byly obě ony obecné školy znovu rozděleny a od nového školního roku označeny římskými číslicemi I.-IV. Naší škole přibyla k jejímu původnímu označení římská II., takže měla úřední název: Pětitřídní II.obecná škola o pěti postupných ročnících. Tento název byl upraven v roce 1948 na Pětitřídní II.národní škola.K tomu patřily ještě původně čtyři pobočky, ale jejich počet vzrostl do roku 1948 na osm. V zadní budově byla od 10.prosince 1945 umístěna mateřská škola. Školní družina začala fungovat pro děti zaměstnaných matek od 27.března 1950 a nahradila školu mateřskou v zadní budově.

V několika dalších poválečných letech byly provedeny postupně nutné opravy a úpravy, aby se zlepšil vzhled i chod školy, což si pochopitelně vyžádalo značné úsilí a finanční prostředky.Život ve škole se postupně měnil v souladu s historickým vývojem v zemi a ve školství.

Vzhledem k přibývajícímu počtu žáků musela být provedena ještě jedna rozsáhlá stavební úprava. V roce 1975 byla podle projektu ing. Chvátala realizována přístavba nové části školy a tělocvičny a současně začala i rekonstrukce stávající budovy,jenž skončila v roce 1979.

Poslední významnou změnou v organizaci školy bylo zavedení specializované výuky se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty. Žáci v 6. – 9. ročníku si zde rozšiřují své znalosti a uplatňují je pak úspěšně jednak na různých soutěžích, kde obsazují pravidelně přední místa, jednak při dalším studiu na středních školách.

Významný podíl na chodu školy mají pochopitelně její ředitelé. Patřili mezi ně:

Josef Žídek – 1945-1952

Zdena Opravilová – 1972-1973

Josef Žídek – 1973-1979

Jindřiška Khulová – 1979-1981

Alena Moravcová – 1981-1990

Libuše Hozová – 1990-1996

Karla Havlicová – 1996-2004

Jiří Kupčík – 2004 – 2020

Ivana Jírů – 2020

Arnošt Žídek – 2020 …..