Informace

web Ochrana osobních údajů ZS

 Školní řád: školní řád 2023/2024

 

Úřední hodiny všech součástí školy

Sekretariát školy, školní poradenské pracoviště, kontakty

Sekretariát ZŠ Otická – Bc. Zuzana Miketová

Úřední hodiny:
7:30 – 14:00 hod

Školní poradenské centrum

Výchovný poradce  Mgr. Martina Světnická

Úterý 7.45 – 8.45 hod.
   

Dále po předchozí telefonické domluvě: 736 513 866

Kariérní poradce  Mgr. Libuše Martínková

Úterý 9.40 – 10.00 hod.
Středa 9.40 – 10.00 hod.

Dále po telefonické domluvě:  736 513 866

Školní speciální pedagog   Mgr. Kateřina Volná
Po předchozí telefonické domluvě:  736 513 866

Metodik prevence  Mgr. Tomáš Frkal

GDPR – pověřenec

Luděk Mandok

ludek.mandok@aricoma.com

tel: 724 289 323

Připomínky a podněty ke škole jsou přijímány datovou schránkou:

ID: 2cemqin

Hodiny a přestávky

hod.          čas
0.             7.10 – 7.50
1.             8.00 – 8.45
2.             8.55 – 9.40
3.             10.00 – 10.45
4.             10.55 – 11.40
5.             11.50 – 12.35
6.             12.45 – 13.30
7.             13.35 – 14.20
8.             14.25 – 15.10
9.             15.15 – 16.00

 

Povinně poskytované informace podle zákona        č. 106/1999 Sb.

Oficiální název školy

Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace

Identifikátory

IČ: 70999252

DIČ: 384-70999252

IZO: 102432571

RED IZO: 600142906

ID datové schránky: 2cemqin

Součásti školy

Školní družina

Kapacita

Základní škola – 560

Školní družina – 150

Obory vzdělávání

79-01-C/01  Základní školy

Zřizovatel

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Číslo účtu

škola (hlavní činnost) – ČSOB 181670352/0300

SRPŠ – Fio Banka – 2401513615/2010 (transparentní účet)

Školní pokladna (ŠOP) – 294564150/0300   (variabilní symbol je číslo mobilního telefonu zákonného zástupce)

Školská rada 

Členové školské rady:

Zástupci rodičů: Ing. Roman Škrobánek, Mgr. et Bc. Zuzana Jüstelová

Zástupci zřizovatele: PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., Mgr. Hana Křížová (předsedkyně školské rady)

Zástupci pedagogů: Mgr. Pavla Kleinová, Ing. Hana Gebauerová

Poslední zasedání školské rady se konalo 30. 4. 2024.
S koncem školního roku ukončí dosavadní školská rada svou činnost a od 1. 7. 2024 bude školská rada složená ze členů jmenovaných výše. 
Příští zasedání  proběhne na podzim 2024.

Funkce a pravomoce školské rady jsou definovány v §167 a 168 školského zákona – 561/2004 Sb.

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Historie školy

Historie naší školy, respektive školní budovy, sahá až do 19.století. Od svého založení totiž změnila své obyvatele a určení několikrát.

Původně sloužila městu jako její chorobinec( Siechenhaus). V téže době bylo v zadní školní budově umístěno epidemické oddělení. Na dnešním hřišti za zadní budovou stála tehdy také desinfekční městská stanice. Zbytek hřiště patřil k městskému dvoru jako tesařské skladiště s potřebnými boudami a dílnami.
Vpravo od vjezdu do školního dvora bydlely městské dělnice, které čistily ulice.

Roku 1945 tam město upravilo dílny pro své zámečníky, klempíře, tesaře a stolaře. Vlevo od školní budovy býval průchod, spojující ulici Otickou s Vyhlídalovou, vedle něho bývalo městské zahradnictví se skleníkem a domkem pro zahradníka. Za 2.světové války byl však průchod zrušen a připojen ke školní zahradě, v zahradnictví pak byl vystavěn blok činžovních domů.

Změny se budova školy dočkala již roku 1904.Chorobinec byl vyklizen a v letech 1904-1906 byla budova úplně přestavěna, aby vyhovovala potřebám německé měšťanské chlapecké školy. Mansardová střecha byla zvedána a pomalu nadstavováno 2.poschodí. Místnosti byly rozšířeny a vznikly třídy se šatnami. V roce 1939 byl také nově upraven školní dvůr, zahrada a hřiště. Pro zahradnické potřeby byla vystavěna ve školní zahradě dřevěná kůlna. V této době, tj. od roku 1941, již byla v budově umístěna německé chlapecká škola obecná.

Za 2.světové války chodily do naší školy děti z různých německých škol, které ve svých budovách měly vojsko nebo uprchlíky. Uprchlíci ostatně byli také ubytováni v zadní budově. Válečnými událostmi byly obě zadní budovy částečně poškozeny, větší škody však utrpěla hlavní budova. Zásah granátu urazil část střechy se zdivem, střepy dělových nábojů a střely zbraní letadel prostřílely střechu, okapní žlaby a roury, poškodily omítku a vnitřní zařízení, výbuchy pum rozbily téměř všechna okna, hlavně v průčelí školy. Při drancování byly poškozeny či vypáčeny skříně, stoly, dveře a všechny cenné věci byly odcizeny , zbytek předmětů se povaloval po budově a okolí. Trvalo asi tři týdny, než šest Němek a dva Němci z pracovního tábora v Opavě opět zhruba budovu uvedli do použitelného stavu, aby se alespoň v pěti místnostech mohlo zahájit vyučování. K tomu došlo 18.června 1945, kdy přestěhovali do zdejší budovy 286 dětí a jejich učitele z obecné školy na Riegrově ulici, kde se začalo vyučovat již 28.5.1945. K prvním učitelům, kteří se vrátili do Opavy a ujali se českých dětí patřili: Karel Stuchlík, Miloslava Stuchlíková, Olga Voznicová, Cyril Turek, Dmitrij Ravčuk a Anna Holatová.
Mezi naše žactvo se dostaly v oné přechodné době i děti z rodin německých, byly však jako nežádoucí přítěž opět ze školy vykázány. Práce ve třídách v té době byla už tak svízelná, protože nebylo českých učebnic, pomůcek, hodně dětí neovládalo český jazyk, jelikož za německé okupace chodily do německých škol, nebo velkou část posledního školního roku proseděly v protileteckých krytech. Dařilo se pouze díky nadšení, nezměrné obětavosti a zvýšenému úsilí učitelů.

Po vyčištění budovy bývalé německé Schillerovy školy na Těšínské ulici rozdělili naší školu na dvě školy obecné a jelikož během prázdnin přibylo velké množství dětí, byly obě ony obecné školy znovu rozděleny a od nového školního roku označeny římskými číslicemi I.-IV. Naší škole přibyla k jejímu původnímu označení římská II., takže měla úřední název: Pětitřídní II.obecná škola o pěti postupných ročnících. Tento název byl upraven v roce 1948 na Pětitřídní II.národní škola.K tomu patřily ještě původně čtyři pobočky, ale jejich počet vzrostl do roku 1948 na osm. V zadní budově byla od 10.prosince 1945 umístěna mateřská škola. Školní družina začala fungovat pro děti zaměstnaných matek od 27.března 1950 a nahradila školu mateřskou v zadní budově.

V několika dalších poválečných letech byly provedeny postupně nutné opravy a úpravy, aby se zlepšil vzhled i chod školy, což si pochopitelně vyžádalo značné úsilí a finanční prostředky.Život ve škole se postupně měnil v souladu s historickým vývojem v zemi a ve školství.

Vzhledem k přibývajícímu počtu žáků musela být provedena ještě jedna rozsáhlá stavební úprava. V roce 1975 byla podle projektu ing. Chvátala realizována přístavba nové části školy a tělocvičny a současně začala i rekonstrukce stávající budovy,jenž skončila v roce 1979.

Poslední významnou změnou v organizaci školy bylo zavedení specializované výuky se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty. Žáci v 6. – 9. ročníku si zde rozšiřují své znalosti a uplatňují je pak úspěšně jednak na různých soutěžích, kde obsazují pravidelně přední místa, jednak při dalším studiu na středních školách.

Významný podíl na chodu školy mají pochopitelně její ředitelé. Patřili mezi ně:

Josef Žídek – 1945-1952

Zdena Opravilová – 1972-1973

Josef Žídek – 1973-1979

Jindřiška Khulová – 1979-1981

Alena Moravcová – 1981-1990

Libuše Hozová – 1990-1996

Karla Havlicová – 1996-2004

Jiří Kupčík – 2004 – 2020

Ivana Jírů – 2020

Arnošt Žídek – 2020 …..