Nižší stupeň

Výuka na 1. stupni je rozdělena do dvou výukových bloků:

  1. období –  1. – 3. ročník
  • seznamování se se školním prostředím, školním režimem, s povinnostmi žáka a pravidly chování ve třídě
  • začlenění anglického jazyka do krátkých minibloků v rámci nejazykových předmětů (VV, PČ, M, TV)

 

  1. období – 4. – 5. ročník
  • přípravné období na 2.stupeň – kladení důrazu na větší samostatnost žáka, dodržování a respektování pravidel ve třídě a školního řádu, zaměření se na spolupráci mezi žáky ve třídě
  • zapojení se do školních soutěží, projektů a akcí školy

 

Během pětiletého období se budou moci žáci zúčastnit:

– školy v přírodě

– lyžařské školičky

– lesní pedagogiky

– návštěvy ZOO

– knihovnických lekcí

– výukových programů ve Slezském muzeu, kulturní organizaci OKO, SVČ   Opava aj.

– výtvarných, pěveckých, matematických a přírodovědných soutěží.