Nižší stupeň

Na 1. stupni jsou vždy v daném ročníku 2 třídy.

Naplněnost tříd max. 25 žáků v jedné třídě.

Výuka čtení v 1. třídě probíhá analyticko – syntetickou metodou, podle potřeb žáka možno využít kombinaci metod výuky čtení. V českém jazyce zařazujeme do výuky čtenářské minilekce a dílny čtení.

Výuka anglického jazyka od 1. třídy.

Během celého období učíme klasickou výuku matematiky s využíváním prvků metody Hejného matematiky, logické hry, matematické rébusy.

Pravidelná práce s  I-pady ve výuce od 1. třídy.

Během školního roku probíhají v každé třídě třídní miniprojekty na dohodnuté téma,

pravidelné 4 projektové dnyZIMA (listopad), DEN ZDRAVÍ (leden), JARO (únor),

ŽÁCI UČÍ ŽÁKY (březen).

Podle RVP a ŠVP dodržujeme výstupy po 3. ročníku a závazné výstupy po 5. ročníku.

Snaha o zvýšený zájem žáků s nadáním, individuální přístup k žákům se speciálními poruchami učení.

Ve škole působí speciální pedagog, který se pravidelně v rámci speciálně pedagogické péče věnuje daným žákům. Pravidelně dochází externí psycholog.

Spolupráce s mnoha organizacemi (MAP Opavsko, SVČ, PPP, Městská policie – Ajax, Hasiči, Slezská nemocnice).

V rámci projektu Ovoce a mléko do škol dostávají žáci 1 x za měsíc zdravé svačinky.

Během pětiletého období se mohou žáci zúčastnit:

  • knihovnických lekcí (spolupráce s MKPB Opava Kateřinky)
  • výuky plavání – 2., 3. třídy
  • lesní pedagogiky (Hranice na Moravě, Ostrava, Litultovice, ….)
  • návštěvy ZOO
  • lyžařské školičky
  • školy v přírodě
  • sportovních akcí
  • spousty školních kroužků v rámci odpoledne.