Adaptační a socializační kurzy

Adaptační kurz 6. B

Třída 6. B se svou p. učitelkou třídní P. Stanjurovou a p. uč. Frkalem byla na adaptačním kurzu v Horní Lipové. Třídenní pobyt si skvěle užili, počasí bylo super, absolvovali krásné túry, hráli plno her, ping pong a opekli si také buřty. A přitom se děti vzájemně poznávaly, aby mohly začít fungovat jako „třída“.

Adaptační kurz 6. tříd

Ve dnech 2. – 4. září jsme se s žáky 6. tříd zúčastnili třídenního adaptačního kurzu v příjemném prostředí Jeseníků (Malá Morávka, hotel Eden). Zažili jsme společně spoustu zábavných, sportovních, a dokonce i talentových her a soutěží. Co však nejvíce oceňujeme, je  fakt, že se z tříd stal spolupracující a přátelský kolektiv. Všichni se blíže poznali, a to jak žáci se svými třídními učitelkami, tak i vzájemně mezi sebou. Velký dík patří naší spec. pedagožce Mgr. Katce Volné, která program adaptačního kurzu připravila, a také našim pomocnicím, bývalým žákyním, Báře a Anežce Dostálovým. Máme za sebou všichni skvělé zážitky a krásný start do nového školního roku!

Mgr. Jarmila Mádrová

Hodnocení MPP za školní rok 2019/2020

Dle nařízení ředitele školy byly již šestý školní rok povinně zavedeny třídnické hodiny, ve kterých se učitelé věnovali především stanovení pravidel třídy a práci s třídním kolektivem. Největší důraz byl kladen na oblast slušného chování a mezilidských vztahů.

Celá řada plánovaných aktivit pro žáky nebyla uskutečněna z důvodu zavedení distanční výuky v reakci na onemocnění covid-19.

Byl realizován adaptační kurz pro žáky šestého ročníku a socializační kurzy pro jednotlivé třídy osmého ročníku.

Ve spolupráci s metodikem prevence se v několika třídách uskutečnily třídnické hodiny zaměřené na nebezpečí kyberšikany a rizika spojená s užíváním sociálních sítí.

            Žáci devátých tříd navštívili den prevence AIDS realizovaný Střední zdravotnickou školou v Opavě.

            Ve třídách nižšího stupně proběhl projektový Den zdraví.

            Žáci 6. a 7. ročníku navštívili projekci dokumentárního filmu Víta Klusáka „V síti“, který výborně upozornil na problém zneužívání dětí na internetu. Po zhlédnutí dokumentu byla ve vybraných třídách metodikem prevence realizována hodina, které měla vést k dalšímu porozumění problematice.

Škola bude dále usilovat aktivní předcházení rizikových projevů chování i ve školním roce 2020/202. 

Mgr. T. Frkal

 

Hodnocení MPP za školní rok 2018/2019 

Dle nařízení ředitele školy byly již pátý školní rok povinně zavedeny třídnické hodiny, ve kterých se učitelé věnovali především stanovení pravidel třídy a práci s třídním kolektivem. Největší důraz byl kladen na oblast slušného chování a mezilidských vztahů.

Ve spolupráci s metodikem prevence se několika třídách uskutečnily třídnické hodiny zaměřené na nebezpečí kyberšikany a rizika spojená s užíváním sociálních sítí.

Ve spolupráci s paní Michaličkovou proběhla beseda s pacienty psychiatrické léčebny v Opavě. Účastnili se jí žáci osmých a devátých tříd. Zaměřena byla na poznání problematiky závislosti na alkoholu, drogách, popř. kurzovním sázení a důsledky takového jednání. Tyto besedy škola organizuje pravidelně. Pro žáky mají díky osobní zkušenosti s lidmi, kteří jsou dobrovolně hospitalizováni při léčbě závislostí, velký přínos.

Děti navštívily den prevence AIDS na Střední zdravotnické škole v Opavě a podle plánu se zúčastnili opět celé řady akcí spojených s prevencí rizikových projevů chování. Mezi ně lze zařadit adaptační kurz, socializační kurz, Den zdraví, projekty v hodinách občanské výchovy (Volný čas, stop rasismu, poruchy příjmu potravy, drogy, rizika sociálních sítí …) nebo také školy v přírodě a školní výlety. Škola bude dále usilovat aktivní předcházení nežádoucích jevů i ve školním roce 2019/2020.

Mgr. Tomáš Frkal

Adaptační a socializační kurzy

Na vytváření pozitivního klimatu školy a předcházení rizikovým projevům chování se velmi výrazně podílí adaptační a socializační kurzy. Žáci 6. tříd často přicházejí z různých škol Opavy a okolních vesnic. Aby došlo k rychlejšímu a pevnějšímu navázání kamarádských vztahů mezi dětmi a k vytvoření kvalitního třídního kolektivu, je organizován třídenní adaptační kurz. Je realizován třídními učiteli a školním speciálním pedagogem nebo metodikem prevence. Ve školním roce 2018/2019 proběhl v termínu 5. 9. – 7. 9. 2018 na Rejvízu v pohoří Jeseníky.

Nejvýznamnějším programem uskutečňovaným pro osmý ročník je socializační kurz, jehož cílem je upevnit vztahy v třídním kolektivu a společně vyřešit možné problémy, které brání tomu, aby třída fungovala ještě lépe jako celek. Na tuto akci třídy cestují se svými třídními učiteli, které doprovází speciální pedagog, metodik prevence nebo výchovný poradce. Třída 8. A se na socializační kurz vydává ……. 8. B jej absolvuje již ………. 8. C kurz čeká v…………

Mgr. T. Frkal

Hodnocení MPP za školní rok 2016/2017

Dle nařízení ředitele školy byly již druhý rok povinně zavedeny třídnické hodiny, ve kterých se učitelé věnovali především stanovení pravidel třídy a práci s třídním kolektivem. Největší důraz byl kladen na oblast slušného chování a mezilidských vztahů.

Ve školním roce 2016/2017 proběhla celá řada preventivních a tematických programů od externích organizací Centrum nové naděje z Frýdku – Místku a ostravské organizace Renarkon. Ty jsou pro tuto práci certifikovány MŠMT. Do těchto aktivit byly zapojeny tříd školy. Programů byli přítomni také třídní učitelé. Výsledkem bylo zachycení a především pojmenování nežádoucích projevů chování a rizik ve třídních kolektivech. Při následném vyhodnocení aktivity s lektorem může třídní učitel získat nápady na využitelné techniky pro svou další práci se třídou.

Třída 3. B se účastnila dlouhodobého preventivního programu Renarkonu. Ten se odehrával ve třech blocích od listopadu až do května. Jednalo se o prožitkové preventivní programy. Zaměřeny byly na sebepoznání, upevňování přátelských vztahů, rozvoj tolerance, využití volného času, zdraví životní styl, řešení konfliktů apod.

V šestých třídách byl realizován dvouhodinový prožitkový preventivní program Centra nové naděje. Ten byl zaměřen na monitorování vztahů ve třídě.

Sedmé třídy účastnily programu Renarkonu pojmenovaném „BUĎ OK“. Program byl rozdělen na bloky v sedmém a v osmém ročníku.      V sedmém ročníku byly postupně organizovány aktivity netolismus a šikana.

Pro žáky osmého ročníku Renarkon realizoval druhou část svého prožitkového programu. Žáci se účastnily aktivit zaměřených na problematiku: netolismu a sexuality.

Ve spolupráci s paní Michaličkovou proběhlo několik besed s pacienty psychiatrické léčebny v Opavě. Účastnili se jich žáci osmých a devátých tříd. Zaměřeny byly na poznání problematiky závislosti na alkoholu, drogách, popř. kurzovním sázení a důsledky takového jednání.

Novinkou bylo navázání široké spolupráce s organizací ADRA. Žáci 2. – 5. tříd absolvovali zážitkové programy zaměřené na problematiku dětské práce. 9. ročník se účastnil besed zaměřených na problematiku migrace.

Člen týmu Lékaři bez hranic doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.,MBA, který působí jako gynekolog a porodník Fakultní nemocnice Ostrava, seznámil třídy vyššího stupně s prací MSF v rozvojových zemích.

Žáci školy se podle plánu zúčastnili opět celé řady akcí spojených s prevencí rizikových projevů chování. Mezi ně lze zařadit adaptační kurz, socializační kurz, Den zdraví, projekty v hodinách občanské výchovy (Volný čas, stop rasismu, poruchy příjmu potravy, drogy…) nebo také školy v přírodě a školní výlety. Škola bude dále usilovat aktivní předcházení nežádoucích jevů i ve školním roce 2017/2018.

Mgr. T. Frkal