Externí programy

Škola se pravidelně účastní celé řady doplňkových aktivit, které mají podpořit její úsilí v prevenci rizikových projevů chování. Už tradiční je účast žáků vyššího stupně na Festivalu dokumentárních filmů o lidských právech. Další programy se realizují na základě nabídky a poptávky až v průběhu školního roku. Pro tyto potřeby jsou metodikem prevence zmapovány státní i neziskové organizace, na které se škola může případně obrátit a využít tak jejich pomoc, pokud se vyskytnou problémy, které překračují odborné možnosti a kompetence pedagogických pracovníků školy.

HODNOCENÍ MPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Dle nařízení ředitele školy byly již čtvrtý rok povinně zavedeny třídnické hodiny, ve kterých se učitelé věnovali především stanovení pravidel třídy a práci s třídním kolektivem. Největší důraz byl kladen na oblast slušného chování a mezilidských vztahů.

Ve spolupráci s metodikem prevence se několika třídách uskutečnily besedy zaměřené na nebezpečí kyberšikany.

Ve spolupráci s paní Michaličkovou proběhla beseda s pacienty psychiatrické léčebny v Opavě. Účastnili se jí žáci osmých a devátých tříd. Zaměřena byla na poznání problematiky závislosti na alkoholu, drogách, popř. kurzovním sázení a důsledky takového jednání. Tyto besedy škola organizuje pravidelně. Pro žáky mají díky osobní zkušenosti s lidmi, kteří jsou dobrovolně hospitalizováni při léčbě závislostí, velký přínos.

Děti navštívily den prevence AIDS na Střední zdravotnické škole v Opavě a podle plánu se zúčastnili opět celé řady akcí spojených s prevencí rizikových projevů chování. Mezi ně lze zařadit adaptační kurz, socializační kurz, Den zdraví, projekty v hodinách občanské výchovy (Volný čas, stop rasismu, poruchy příjmu potravy, drogy, rizika sociálních sítí …) nebo také školy v přírodě a školní výlety. Škola bude dále usilovat aktivní předcházení nežádoucích jevů i ve školním roce 2018/2019.

Mgr. T. Frkal