Projekty

Modernizace a vybavení učebny přírodovědných věd, multimediální učebny v ZŠ Opava, Otická 18

Státní fond životního prostředí – Výzva č.13/2017

„Lesní stezkou“

Cílem tohoto projektu je seznámit děti s prostředím lesa jako ekosystémem, o vztazích a procesech, které v něm probíhají, jeho významem pro člověka, faunou a flórou.  Základním principem je předávat tyto informace zábavnou formou prostřednictvím pedagoga přímo v lesním prostředí a na základě působení na všechny smysly formou badatelských úkolů v něm probudit citový vztah k tomuto prostředí.

Tento projekt je  spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

https://www.mzp.cz/

https://www.sfzp.cz/

 

 

 

 

 

Výzva č. 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ

Název projektu: Podpora vzdělávání

Naše škola čerpá podporu na tyto aktivity:

II/1.2  Školní speciální pedagog

II/2.1  Vzdělávání pedagogů – matematická, čtenářská gramotnost, inkluze

II/2.4  Vzdělávání pedagogů

II/2.10  Sdílení zkušeností pedagogů škol

II/2.11  Tandemová výuka

II/2.9  Vzájemná spolupráce pedagogů školy

II/3.2  Klub zábavné logiky a deskových her

 

 

Ostroj – podpora technického vzdělávání

Náš projekt se snaží řešit podporu technického vzdělávání v Opavě či okolí koncepčně, neboť ji považujeme za dlouhodobou záležitost. Tato snaha by měla být zaměřena na jednu akci a jedinou školu. Jedině tak může přispět ke zlepšení vztahu žáků a jejich rodičů k technickým profesím, jejich uznávání, tím také k propagaci samotného podniku Ostroj, a.s. Má-li projekt trvat delší dobu, navrhujeme jako jednu z prvních aktivit zřízení metodického a organizačního centra, které bude další aktivity zastřešovat – plánovat a organizovat činnosti pro jednotlivé základní školy v Opavě.

 Předkládáme tři úrovně možné spolupráce:
1)      Spolupráce podniku a školy při konkrétních potřebách školy (s finanční účastí školy)
2)      Podpora robotiky a programování
3)      Projektování a výroba
 Ad1.

Vycházíme z předpokladu, že na každé škole se najde něco, co je možné s přispěním podniku Ostroj a prací žáků v rámci pracovního vyučování opravit nebo vybudovat. Do těchto činností je možno zapojit i rodiče, to ale záleží na vztazích školy a rodičů.

Na každé škole by tak vznikl objekt, který by nesl logo společnosti, či zprávu o podpoře podniku škole. Zároveň by to byl objekt, na kterém by se podíleli žáci školy. Dále by se jednalo o konkrétní a smysluplné využití času v rámci pracovního vyučování. Všech kroků – od přípravy až po dokončení – by se žáci účastnili.

Příklad – naše škola
a)      Modernizace vybavení školních dílen
b)      Oprava oplocení kolem školy.
c)       Průlezky pro školní družinu
Ad 2.

Současné době je věda, průmysl i domácnost do určité míry závislá na robotech. Úkolem workshopů je získání většího povědomí o jejich principu a fungování.Žáci by se měli seznámit se základy robotiky a oblastmi, jichž se dotýká. Budou si moci například sestrojit vlastního robota, zformulovat základní příkazy pro jeho činnost včetně reakcí na vnější podněty.

Předpokládáme vybavení škol základní verzí stavebnice. S rozšířenou verzí pak žáci mohou pracovat na středních odborných školách, které ji využívají. Dostanou možnost seznámit se s prostředím a vzdělávacím programem takových škol mnohem zajímavějším způsobem než dosud. V rámci spolupráce základních a středních škol je možné pořádat motivační soutěže.

Ad 3.

Cílem je propojit předmět Pracovní činnosti na ZŠ v oblasti – návrh výrobků na PC s vazbou na střední odborné školy a učiliště a jeho výroba. Návrhy výrobků budou probíhat pomocí softwaru nebo jeho jednodušší verze, které jsou dále využívány na středních školách a odborných učilištích, aby byla zaručena pro žáky možnost pokračovat v získanýchdovednostech. Vše bude vyžadovat tolik potřebnou spolupráci a komunikaci mezi základními a středními školami technického zaměření a průmyslovými podniky např. v oblasti materiálového a technického zabezpečení. Žáci projdou v této aktivitě od návrhu výrobku až k jeho zhotovení. V rámci exkurzí do podniků by mohli vidět vznik podstatně složitějších výrobků podle postupu, kterým sami ve zmenšené míře prošli. Jednotlivé provozy podniku jim budou dávat smysl a budou jim lépe rozumět.

 Podpora technických oborů má smysl. Je třeba ukázat žákům, že uplatnění v těchto oborech má smysl pro jejich budoucí profesní život. Snad se tak nestaneme zemí skladníků a překladišť.
 

Výzva č. 57 – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Výzva č. 56

Sdílím, sdílíš, sdílíme …

Název projektu:                             Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku

Registrační číslo projektu:           CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Název oblasti podpory:                Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Období realizace:                          1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Naše škola se zapojila jako partner do výše uvedeného projektu. Příjemcem dotace, hlavním realizátorem a koordinátorem projektu je společnost iSmart premium s.r.o.

Do realizace projektu je zapojeno celkem 42 škol (z toho 38 základních a 4 střední) z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Pardubického kraje.

Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků zapojených škol v oblasti využívání ICT ve výuce a integrace ICT do školního prostředí – kombinací vzdělávání v prezenčních kurzech, akreditovaných MŠMT v rámci DVPP, doplněných o e-learningovou formu vzdělávání. Dále bude cíle dosaženo metodickou podporou od mentorů a sdílení vzájemných zkušeností pedagogů z jednotlivých škol. Díky projektu se cílová skupina naučí pracovat se stávajícím i nově pořízeným ICT zařízením školy a efektivně jej využívat pro potřeby výuky a v samotné výuce.

Cílovou skupinu projektu tvoří 589 vedoucích a pedagogických pracovníků škol. Cílová skupina projde prezenčními akreditovanými vzdělávacími kurzy a výjezdním seminářem. V rámci projektu si zapojené školy pořídí z rozpočtu tablety, které budou využívat pro účely přípravy na výuku a během výuky.

Na realizaci celého projektu byla přidělena dotace v celkové výši 27.220.078 Kč.

Nat Tech

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“,  reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Od září 2013 se naše škola zapojila do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, jehož partnerem je Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Spolu s naší školou s partnerem projektu spolupracuje ještě dalších pět základních škol okresu Opava, a to ZŠ Masarykova, ZŠ Englišova, ZŠ Slavkov, ZŠ Neplachovice a ZŠ Stěbořice.

Projekt mimo jiné zahrnuje celkem 6 klíčových aktivit (Sdílení učeben (dílen) laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání, Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity (kroužek), Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání, Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje,  Využití výstupů vzniklých v rámci IPo IPn na podporu badatelsky orientovaného vzdělávání s přírodovědným a technickým zaměřením, Krajská setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání), které se týkají základních škol, a jsou rozvrženy po dobu jeho trvání, tj. od září 2013 do června 2015.

 

Podpora inovativních metod forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách

Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Z mezinárodních výzkumů (PISA 2006,2009) vyplývá znatelné zhoršení výsledků českých žáků v přírodovědné oblasti. U českých žáků došlo v poměrně krátkém období k druhému největšímu zhoršení mezi testovanými zeměmi, což způsobuje prohlubování nerovnováhy mezi jednotlivými vzdělávacími oblastmi. Projekt přispěje ke zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných předmětů na 15 ZŠ v MSK prostřednictvím vyvinutí metodiky implementace projektové metody vyučování a inovativních ICT pomůcek do vyučování přírod. předmětů. Primární pozitivní dopad na žáky je realizován pomocí zavádění inovativních metod výuky přírod. předmětů, sekundární dopadem je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, kteří s žáky pracují na tvorbě školního projektu. Cíle projektu:  zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách MSK  podnícení zájmu žáků o další vzdělávání v oblasti přírodních věd  rozvíjení individuálního potencionálu žáků  posílení dynamického rozvoje žáků, tvořivosti, schopnosti vyhledávat a pracovat s informacemi a s novými technologiemi

 EU peníze školám

Česko – polské tradice a obyčeje

Projektem se snažíme v dětech probudit poznání, uvědomění si rozdílnosti příprav a prožívání svátků, které jsou tématem připravovaného projektu. Vlastní tvorbou v dílnách pod vedením pedagogických pracovníků naší školy získají děti teoretické i praktické zkušenosti, schopnosti a dovednosti vztahující se k tomuto tématu.
Cílem je vzbudit zájem o české i polské tradice, svátky a zvyky. Za důležité považujeme poznání a také akceptování zvyků jiné kultury. Projekt má pomoci utužit vzájemné vztahy a zlepšit komunikaci mezi dětmi.
Plánujeme tři setkání, která se vztahují k významným českým svátkům a tradicím. Polským dětem chceme přiblížit symboly českých svátků a pokusit se seznámit s jejich významem. Připravíme vánoční dárky a přáníčka pro polské děti a učitele, zazpíváme si společně koledy u vánočního stromku, starší žáci zahrají divadelní představení s tématikou Vánoc, navštíví městský trh. Během velikonočního setkání budou děti pracovat nejen ve skupinách, ale navštíví i velikonoční výstavu, shlédnou divadelní představení s danou tematikou. Mezi jarní tradice jsme zařadili pálení čarodějnic, při kterém plánujeme výjezd do přírody. Naši i polští žáci budou převlečeni v čarodějnických maskách a budou plnit různé zábavné úkoly vážící se k této tradici.
Prováděné činnosti budou zdokumentovány, informace o projektu budou umístěny na webových stránkách školy. Během projektu si budou žáci vypracovávat vlastní česko-polský slovníček pojmů, který přispěje k postupnému odstraňování problémů v komunikaci. Také společnou činností chceme podpořit vzájemnou komunikaci mezi dětmi a učiteli obou škol. Vlastní tvorbou a společnou prací v dílnách chceme probudit zájem o zvyky, svátky a tradice. Současně si děti vytvoří pozitivní vztah ke kultuře a uvědomí si význam přátelství mezi lidmi různých národností. Těmito činnostmi kladně ovlivňujeme postoje dětí.

Člověk a svět práce

Název projektu:       
Modernizace výuky pro oblast „Člověk a svět práce“ na opavských školách
 
Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/06.00365
ZŠ Otická se stala příjemcem finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.
Prostřednictvím projektu byly vybaveny prostory určené k výuce předmětů zařazených do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Žákům umožní získat podrobné technické vědomosti, znalosti a manuální dovednosti, které si následně budou moci ověřit v praxi.