Volby do školské rady

V termínu 10. – 14. 6. 2024 proběhnou volby do školské rady. Volby budou probíhat online prostřednictvím školního počítačového systému, rodiče budou informováni přes Školu online. V případě, že některému z rodičů nevyhovuje distanční forma hlasování, bude k dispozici možnost odvolit fyzicky v budově školy (bližší informace na tel. 736 513 866).
Všem rodičům byly 16. 5. 2024 zaslány informace o případné kandidatuře. Seznam kandidátů bude uveřejněn ve středu 5. 6. 2024 na webových stránkách školy i odeslán rodičům přes Školu online.
Aktuálně probíhá také hlasování pedagogického sboru a určení zástupců školské rady za zřizovatele.

V Opavě dne 17. 5. 2024 Mgr. Arnošt Žídek, Ph. D.
ředitel školy

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

základních škol zřizovaných Statutárním městem Opava

Článek 1

 1. Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetiny členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy.
 2. Délka volebního období členů školské rady je tři roky.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Článek 2

 1. Třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetina členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy, se volí přímou volbou.
 2. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel školy k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků nebo pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) oprávněni volit členy školské rady.

Článek 3

 1. Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 školského zákona zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci. Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě.
 2. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole nejpozději 20 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, dobu a místo konání voleb. Volby může organizovat volební komise i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.
 3. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady, formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.
 4. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.

Článek 4

 1. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členy školské rady v počtu stanoveném zřizovatelem školy se kandidáti stávají na základě pořadí ve volbách.
 2. Zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy, který jej předává zřizovateli a zvolené školské radě. První zasedání školské rady svolává ředitel školy.
 3. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.
 4. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.
 5. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v radě dále zaniká v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy.

Tento volební řád byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28. června 2005 usnesením č. 2006/53 RM 05 a je závazný pro všechny základní školy zřizované Statutárním městem Opava.