Zápis do 1.tříd pro šk. rok 2024/2025 – ONLINE REZERVACE

Vážení rodiče,
od 21. 3. 2024 je možno provést online rezervaci termínu zápisu Vašeho dítěte na naší základní škole. Odkaz pro rezervaci termínu naleznete ZDE

Zápis proběhne prezenční formou ve dnech 4. a 5. dubna 2024 od 14:00 do 18:00 v budově 1. stupně ZŠ Opava Otická vždy v jedné z Vámi zvolených učeben. Online rezervace slouží k urychlení administrativní části zápisu a omezení dlouhého čekání zákonných zástupců.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce a přinese s sebou:
– rodný list dítěte,
– občanský průkaz zákonného zástupce,
– rozhodnutí o odkladu školní docházky (u dětí s loňským odkladem povinné školní docházky).

Z důvodu úspory času na místě samotném doporučujeme vytisknout a doma již vyplnit následující podklady:
– zápisní list dítěte,
– žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
– dotazník pro třídního učitele, který můžete vyplnit společně s dítětem.

Všechny uvedené formuláře naleznete na webových stránkách školy v záložce „DOKUMENTY KE STAŽENÍ.


V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, potřebujete navíc:
– žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení na webu školy),
– vyjádření školského poradenského zařízení nebo doklad o termínu budoucího vyšetření,
– vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně. Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se dítě nebude moci k zápisu dostavit, např. z důvodu nemoci.

Další důležité informace:
– K povinné školní docházce musí být podle školského zákona (561/2004 Sb.) zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 šesti let.
– ZŠ Otická otevře ve školním roce 2024/2025 dvě první třídy s maximálním počtem 50 dětí.
– K povinné školní docházce může být přihlášeno i dítě pětileté, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí takového dítěte narozeného od září do prosince 2018 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do června 2019 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce dle priorit:
– trvalé bydliště ve spádové oblasti – Statutární město Opava
– sourozenec plnící povinnou školní docházku v ZŠ Opava Otická
Mezi kritéria přijetí NEPATŘÍ POŘADÍ UCHAZEČŮ U ZÁPISU ke školní docházce!

V případě, kdy počet dětí ze spádové oblasti Statutárního města Opava nepřekročí 50, můžeme přijmout i děti z okolních obcí.

Formální část zápisu:
Zákonný zástupce dostane u zápisu registrační číslo dítěte.
Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení, vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.
Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy po ukončení správního řízení.
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
Pokud je přijato dítě z jiné než spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května 2024.

Případné další dotazy zodpovíme na telefonních číslech 704 611 173 (ředitel školy), 736 513 866 (sekretariát) nebo na e-mailové adrese: info@zsoticka.opava.cz

V Opavě 20. 3. 2024
Mgr. Arnošt Žídek, Ph. D.
ředitel školy