Informace k zápisu do první třídy na ZŠ Otická pro školní rok 2023/24

Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd proběhne prezenční formou ve dnech 13. a 14. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 v budově 1. stupně ZŠ Otická.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce a přinese s sebou:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky (u dětí s loňským odkladem povinné školní docházky).

Z důvodu úspory času na místě samotném doporučujeme také vytisknout a doma již vyplnit následující podklady:

 • zápisní list dítěte (ke stažení ZDE),
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení ZDE),
 • dotazník pro třídního učitele, který můžete vyplnit společně s dítětem (ke stažení ZDE).

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, potřebujete navíc:

 • žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE),
 • vyjádření školského poradenského zařízení nebo doklad o termínu budoucího vyšetření,
 • vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Všechny potřebné dokumenty naleznete také v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně. Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se dítě nebude moci k zápisu dostavit, např. z důvodu nemoci.

Další důležité informace:

 • K povinné školní docházce musí být podle školského zákona (561/2004 Sb.) zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 šesti let.
 • ZŠ Otická otevře ve školním roce 2023/24 dvě první třídy s maximálním počtem 50 dětí.
 • K povinné školní docházce může být přihlášeno i dítě pětileté, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí takového dítěte narozeného od září do prosince 2017 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do června 2018 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce dle priorit:

 1. trvalé bydliště ve spádové oblasti – Statutární město Opava.
 2. sourozenec plnící povinnou školní docházku v ZŠ Otická.

V případě, kdy počet dětí ze spádové oblasti Statutárního města Opava nepřekročí 50, můžeme přijmout i děti z okolních obcí.

Formální část zápisu:

 1. Zákonný zástupce dostane u zápisu registrační číslo dítěte.
 2. Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení, vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.
 3. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy po ukončení správního řízení.
 4. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 5. Pokud je přijato dítě z jiné než spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května 2023.

Případné další dotazy zodpovíme na telefonních číslech 704 611 173 (ředitel školy), 736 513 866 (sekretariát) nebo na e-mailové adrese: info@zsoticka.opava.cz

V Opavě 15. 3. 2023

Arnošt Žídek

ředitel školy