Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

zde je několik potřebných informací k novému školnímu roku.

Pokud jste v naší škole noví, dostanete v nejbližších hodinách rodičovské vstupy do našeho počítačového systému – Školy OnLine. Pokud by Vám nic nepřišlo, zkontrolujte si prosím i spam. Škola OnLine je základní komunikační prostředek na naší škole, pomocí kterého vzájemně komunikujeme a také řešíme klasifikaci. Kontrolujte ji, prosím, pravidelně.

Dne 1. 9. probíhá školní docházka pouze úvodních 45 minut – od 8:00 do 8:45 (mimo žáky prvních tříd!). Žáci budou mít jednu úvodní třídnickou hodinu. Pro mladší děti bude následně k dispozici školní družina.

Naši noví prvňáčci budou mít slavnostní zahájení své školní docházky od 9:00 ve svých třídách. Také v tomto případě se bude jednat o jednu vyučovací hodinu. Slavnostního zahájení mohou být přítomni rodiče. I přes nastavená hygienická opatření Vás nechceme o tento vzácný okamžik ochudit. Žádáme Vás však, abyste do budovy školy přišli s respirátorem a po celou dobu pobytu jím měli zakryty dýchací cesty. Děti mít roušky nemusí. 

O docházce v dalších dnech Vás již budou informovat třídní učitelé. S ohledem na soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/22 vzhledem ke Covid-19 vydaným MŠMT dne 17. 8. 2021 bych Vás rád informoval o nastavení aktuálních hygienických pravidel na ZŠ Otická od 1. 9. 2021.

Ve škole proběhne preventivní testování žáků na Covid-19 ve dnech 1. září (prvňáčci 2. září), dále 6. a 9. září 2021. Testovat budeme antigenním testem samoodběrem totožně, jako tomu bylo na jaře. U žáků 1. – 3. tříd je umožněna asistence třetí osobou (zákonným zástupcem). V takovém případě test absolvujete společně v našem vestibulu pod dohledem pracovníka školy.

Pokud žák nebude přítomen testování na začátku vyučování a dostaví se do vyučování později, provede si test bezprostředně po svém příchodu do školy. Děti z ranní školní družiny nemusí test provádět v družině. Budou testováni buď ve spolupráci s rodičem ve vestibulu, nebo až spolu s ostatními spolužáky přímo ve škole.

Test nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dní po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tuto dokumentaci dodejte třídnímu učiteli.

Žák, který absolvuje preventivní testování, musí nosit roušku pouze ve společných prostorách (chodby, šatny, toalety, apod.). Ve třídě a při vyučování je mít nemusí.

Žáci, kteří nepodstoupí preventivní testování a nevztahuje se na ně příslušná výjimka (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole (tedy i ve výuce), nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy a nesmí zpívat. Roušku si mohou sundat, pokud budou jíst nebo pít.

Vybavte své dítě rouškou navíc pro případ mimořádné situace (poškození, apod.). Máme jednorázové roušky k dispozici ve škole, ale je jich omezený počet.

Zatím není jasné, co bude následovat od 13. 9. 2021 dále. Je pravděpodobné, že další testování již nebude pokračovat, pokud v okrese Opava nebude velké množství výskytů nemoci.

Dále je nezbytné Vás seznámit s průběhem jednotlivých kroků, jak budeme postupovat, pokud má žák jakékoli příznaky respiračního nebo infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Vycházíme z materiálů daných ministerstvy školství a zdravotnictví, a musíme učinit následující:

 • Pokud jsou tyto příznaky patrné již při příchodu do školy a je-li přítomen zákonný zástupce, žák nebude vpuštěn do budovy školy.
 • Pokud jsou tyto příznaky patrné již při příchodu do školy a není-li přítomen zákonný zástupce, oznámíme tuto skutečnost neprodleně zákonnému zástupci a budeme jej informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka.
 • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, poskytneme mu roušku, umístíme do speciálně vyhražené místnosti a izolujeme jej od ostatních žáků. Současně informujeme zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 • Vaším úkolem je pak v každém případě telefonicky informovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Z tohoto důvodu bych chtěl apelovat na všechny rodiče. Má-li Vaše dítě jakékoli příznaky infekčního či respiračního onemocnění (stačí běžné nachlazení), neposílejte jej do školy. Dítě nemůžeme pustit do vyučování. Zkomplikujete tak situaci nám, sobě i svému dítěti. Se všemi nepřítomnými dětmi budeme pracovat distanční formou výuky stejně, jako tomu bylo loni. Přes počítačový systém školy nepřítomní žáci uvidí, co se ve škole probralo a co je třeba udělat. Učitelé budou žákům dodávat zpětnou vazbu, jak se jim daří v samostatné práci. Bude-li nemocných více než polovina žáků třídy, nemocní žáci přejdou na kompletní distanční výuku přes počítačový systém školy. Zdravým žákům budeme v této době i nadále poskytovat prezenční výuku ve škole.

Má-li Vaše dítě příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění (senná rýma, kašel apod.), kontaktujte svého dětského lékaře a požádejte o sepsání příslušného potvrzení, které pak předáte třídnímu učiteli.

Další body organizace školy s ohledem na hygienická pravidla:

 • Žádné dítě, zaměstnanec školy, ani třetí osoba nemůže do školy vstoupit s příznaky infekčního onemocnění.
 • Během prezenční výuky sledujeme zdravotní stav žáků i zaměstnanců, zdali nevykazují symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění.
 • Je omezen příchod cizích osob do budovy školy – v době výuky pustíme cizí osoby pouze do vestibulu školy. Individuální schůzky rodičů s učiteli budou probíhat mimo vyučovací hodiny.
 • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je nyní povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách mít zakryty dýchací cesty ochranným prostředkem dle aktuálně platného opatření ministerstva zdravotnictví.
 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, oddělení, hygienickém zařízení a u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Učitelé budou na nutnost takového postupu žáky opakovaně upozorňovat.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou vysoušeči nebo ručníky na jedno použití.
 • Učebny a ostatní využívané prostory školy jsou často a intenzivně větrány. Větrání se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně i během vyučovací hodiny.
 • Každý žák či jeho zákonný zástupce jsou povinni neprodleně nahlásit řediteli školy, že jsou v karanténě nebo že jsou nemocni nemocí Covid-19.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Na začátku školního roku třídní učitel aktualizuje kontakty (telefonní čísla, emaily) na zákonné zástupce dětí.

Upozorňuji, že jakékoli dílčí předpisy se mohou v průběhu školního roku kdykoli změnit, zejména s ohledem na aktuální situaci na území ČR, v Moravskoslezském kraji a okresu Opava. Čtěte proto, prosím, pravidelně naše webové stránky a poštu ve Škole Online.

Všechny zmíněné kroky děláme proto, že máme ze zákona povinnost chránit zdraví žáků a zaměstnanců. Nesmíme ani z důvodu nevědomosti či neúmyslného zanedbání svých povinností ohrozit zdraví všech aktérů vzdělávání.

Děkuji za pochopení

Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.

       ředitel školy