Informace k zápisu na ZŠ Otická pro školní rok 2021/22

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením zápis do prvních tříd proběhne pouze distanční formou, tj. bez osobní účasti dětí a rodičů přímo ve škole. O jakékoli případné další změně formy zápisu budete včas informováni na webu školy.

Máte zájem si prohlédnout naši školu?

Přestože prezenční forma zápisu není možná, nabízíme možnost individuální konzultace jednoho rodiče, dítěte a pedagoga 1. stupně naší ZŠ s možností prohlídky budoucí první třídy, případně školní družiny. Je však nezbytně nutné se na konzultaci předem domluvit přes e-mail krasnokutska.magda@zsopava.cz.

Termín podání přihlášek: 19.4. – 23.4.2021

K podání přihlášek můžete ve dnech odpovídajících termínu zápisu použít libovolnou následující formu:

Písemně:

 • Prostřednictvím poštovního doručení na adresu školy: Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace, 746 01 Opava – rozhodující je datum podání na poštu.
 • Osobní doručení požadované dokumentace do schránky v místě poskytování vzdělávání školou (schránka u vstupu do školy – vpravo).

Elektronicky:

 • Prostřednictvím datové schránky školy: 2cemqin – zaslání naskenovaných dokumentů k zápisu.
 • Prostřednictvím e-mailu školy s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte – zaslání naskenovaných dokumentů na adresu: info@zsoticka.opava.cz (nelze jen poslat prostý e-mail)

Dokumenty k žádosti o zápis dítěte: zápisní list dítěte (ke stažení ZDE), kopie rodného listu dítěte (v digitální nebo papírové podobě), žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení ZDE), dotazník (ke stažení ZDE), u dětí s loňským odkladem povinné školní docházky – kopie rozhodnutí

Dokumenty k žádosti o odklad povinné školní docházky: zápisní list dítěte (ke stažení ZDE), kopie rodného listu dítěte (v digitální nebo papírové podobě), žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE), vyjádření školského poradenského zařízení nebo doklad o termínu vyšetření, vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

(všechny potřebné dokumenty najdete také v sekce Dokumenty ke stažení)

K povinné školní docházce musí být podle školského zákona (561/2004 Sb.) zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 šesti let.

K povinné školní docházce bude přijato pro školní rok 2021/2022 do dvou prvních tříd maximálně 50 dětí.

Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce dle priorit:

 1. trvalé bydliště ve spádové oblasti Opava                                           
 2. sourozenec plnící povinnou školní docházku ve škole

Ve výjimečném případě, pokud by počet dětí splňujících dané kritérium přesáhl kapacitu přijímaných, bude pořadí stanoveno losem. Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. O průběhu losování bude pořízen protokol.

Formální část zápisu:

 1. Škola do konce dubna 2021 zašle na e-mail zákonného zástupce registrační číslo dítěte.
 2. Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.
 3. Škola uveřejní na webových stránkách seznam registračních čísel přijatých dětí.
 4. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 5. Pokud je přijato dítě z jiné než spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května 2021.

V Opavě 22.3. 2021                                                                                       Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D., ředitel školy