Externí školní psycholog

Školské poradenské pracoviště na ZŠ Otická rozšířilo služby o externího školního psychologa Mgr. et Mgr. Annu Rotreklovou, která bude do školy docházet jednou za dva týdny. Individuální informovaný souhlas je přístupný v DOKUMENTECH KE STAŽENÍ.

Školní psycholog
Mgr. et Mgr. Anna Rotreklová

Setkání se školním psychologem lze sjednat přes výchovného poradce Mgr. Martinu Světnickou, přes speciálního pedagoga Mgr. Kateřinu Volnou nebo přes třídního učitele.
Školní psycholog sídlí v kabinetu č. 31 (kabinet výchovné poradkyně). Kabinet se nachází v budově 2. stupně v přízemí před průchodem do tělocvičny.
Konzultaci je možné v případě potřeby realizovat i online formou.
Školní psycholog poskytuje komplexní služby žákům, jejich rodičům či jiným zákonným zástupcům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školní psycholog vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese a veškeré informace, které při své práci získá, jsou vázány profesním tajemstvím. Služby školního psychologa jsou poskytovány pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy školy bezplatně a informace, které jsou během nich získány, jsou považovány za důvěrné. O konkrétním obsahu individuálních konzultací s dítětem, rodiči či s jinými zákonnými zástupci nemůže být bez Vašeho souhlasu informován ani pedagog školy.
Zákonní zástupci udělují INDIVIDUÁLNÍ INFORMOVANÝ SOUHLAS k činnosti školního psychologa v případě opakovaných individuálních konzultací s dítětem. Pokud by se rodiče či jiní zákonní zástupci rozhodli Individuální informovaný souhlas k činnosti školního psychologa neudělit, nemá školní psycholog právo žákovi individuální konzultace poskytovat. Individuální
informovaný souhlas platí po celou dobu školní docházky a je možné jej kdykoliv odvolat i udělit.

Leták