Hygienická pravidla – Manuál pro rodiče

S ohledem na Manuál provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19 vydaným MŠMT dne 18. 8. 2020 bych Vás rád informoval o nastavení aktuálních hygienických pravidel na ZŠ Otická.

V prvé řadě je nezbytné Vás seznámit s průběhem jednotlivých kroků, jak budeme postupovat, pokud má žák jakékoli příznaky respiračního nebo infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Vycházíme z materiálů daných MŠMT a musíme učinit následující:

 • Pokud jsou tyto příznaky patrné již při příchodu do školy a je-li přítomen zákonný zástupce, žák nebude vpuštěn do budovy školy.
 • Pokud jsou tyto příznaky patrné již při příchodu do školy a není-li přítomen zákonný zástupce, oznámíme tuto skutečnost neprodleně zákonnému zástupci a budeme jej informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka.
 • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, poskytneme mu roušku, umístíme do speciálně vyhražené místnosti a izolujeme jej od ostatních žáků. Současně informujeme zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Z tohoto důvodu bych chtěl apelovat na všechny rodiče. Má-li Vaše dítě jakékoli příznaky infekčního či respiračního onemocnění, neposílejte jej do školy. Zkomplikujete situaci nám, sobě i svému dítěti. S nemocnými dětmi budeme pracovat distanční formou výuky podobnou výuce v druhé polovině předchozího školního roku. Bude-li nemocná méně než polovina žáků třídy, budeme dávat odučené učivo na Školu Online a vyučující budou poskytovat zpětnou vazbu nemocným dětem a vyhodnocovat, jak se jim v samostatné práci daří. Bude-li nemocných více než polovina žáků třídy, nemocní žáci přejdou na kompletní distanční výuku přes počítačový systém školy. Zdravým žákům budeme v této době i nadále poskytovat prezenční výuku ve škole.

Předem upozorňuji na skutečnost, že distanční vzdělávání je od září 2020 dle změny školského zákona pro všechny žáky povinné.

Má-li Vaše dítě příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění (senná rýma, kašel apod.), kontaktujte svého dětského lékaře a požádejte o sepsání příslušného potvrzení, které pak předáte třídnímu učiteli.

Další body organizace školy s ohledem na hygienická pravidla:

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, oddělení, hygienickém zařízení a u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Učitelé budou na nutnost takového postupu žáky opakovaně upozorňovat.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití.
 • Učebny a ostatní využívané prostory školy jsou často a intenzivně větrány. Větrání se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně i během vyučovací hodiny.
 • Roušky v tomto momentě nejsou ve škole povinné. Tato skutečnost se však může kdykoli změnit v průběhu školního roku. Také jakékoli dílčí předpisy se mohou v průběhu školního roku kdykoli změnit, zejména s ohledem na aktuální situaci na území ČR, Moravskoslezském kraji a okresu Opava. Čtěte proto, prosím, pravidelně naše webové stránky a poštu ve Škole Online.
 • Chcete-li, aby Vaše dítě nosilo ve škole roušku, je to samozřejmě v pořádku. Na osoby nosící roušku nepohlížíme jako na podezřelé nebo nebezpečné jedince. Rouška je prostředkem ochrany a nikoli projevem nemoci.
 • Vybavte své dítě rouškou pro případ mimořádné situace. Máme jednorázové roušky k dispozici ve škole, ale je jich omezený počet.
 • Každý žák či jeho zákonný zástupce jsou povinni neprodleně nahlásit řediteli školy, že jsou v karanténě nebo že jsou nemocni nemocí Covid-19.

Všechny zmíněné kroky děláme proto, že máme ze zákona povinnost chránit zdraví žáků a zaměstnanců a nesmíme ani z důvodu nevědomosti či neúmyslného zanedbání svých povinností ohrozit zdraví žáků a zaměstnanců.

V Opavě 31. 8. 2020                                        Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.

 ředitel školy