Informace pro zákonné zástupce žáků 6., 7. a 8. ročníků

Vážení rodiče, dnem 8. 6. 2020 se mohou výuky zúčastnit žáci šestých, sedmých a osmých ročníků dle níže uvedených pravidel.

Organizační a bezpečnostní pravidla výuky žáků výše uvedených ročníků:

Podmínkou přijetí k výuce je vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti – naleznete na webových stránkách školy, MŠMT, v tištěné podobě k dispozici u vchodu školy kdykoli (vyvěšeno na madle vstupních dveří).

Prohlášení přinese žák první den výuky – šesťáci 8. 6. 2020, sedmáci 9. 6. 2020, osmáci 10. 6. 2020, případní zájemci z řad žáků devátých ročníků, kteří se dosud výuky nezúčastnili, v den domluvené konzultace.

Žáci 6. ročníků se mohou zúčastnit výuky vždy v pondělí.

Žáci 7. ročníků se mohou zúčastnit výuky vždy v úterý.

Žáci 8. ročníků se mohou zúčastnit výuky vždy ve středu.

Ve dnech čtvrtek a pátek budou probíhat individuální konzultace pro žáky II. stupně – vždy po domluvě s konkrétním vyučujícím.

Žáci budou do skupin rozděleni podle zařazení v angličtině v dané třídě. Tím je zároveň splněna nařízená maximální velikost skupiny do 15 žáků. Třídní učitel stanoví, která skupina bude začínat jako první a která druhá. Žáci první skupiny se dostaví v 8:35, první konzultace začínají  v 8:45 hod, poslední končí ve 12:30. Žáci druhé skupiny budou přicházet do školy od 8:50, konzultace začínají od 9:00 hodin, konec poslední konzultace je stanoven na 12:45 hod.

Žáci příslušného ročníku tříd A přijdou k hlavnímu vchodu, žáci tříd B k zadnímu vchodu do vestibulu, žáci tříd C ke vchodu naproti školní družiny – vzhledem k počtu žáků v daných ročnících budou přijati k výuce všichni zájemci. Určený vchod do školy je pro příslušnou skupinu z bezpečnostních důvodů neměnný do konce tohoto školního roku.

–       žáci jsou povinni dodržovat odstupy 2 metry před školou i ve škole od všech přítomných osob

–       žáci jsou povinni mít roušku na dýchacích cestách a jednu roušku náhradní v igelitovém obalu

–       rouška je povinná ve všech společných prostorách školy pro žáky i vyučující

–       o možnosti sejmutí roušky rozhoduje dle charakteru činnosti skupiny v uzavřené, skupině vymezené, místnosti konkrétní vyučující

–       učitelé byli vyzváni k opatrnosti v záležitosti používání/nepoužívání roušek v uzavřené skupině a o přísném dodržování výše uvedeného odstupu osob

–       před vstupem do školy může být zjišťována tělesná teplota bezkontaktním teploměrem, v případě zjištění zvýšené teploty (případně jiných projevů nemoci) bude škola kontaktovat zákonného zástupce, žák nebude do školy vpuštěn, v případě zjištění zvýšené teploty po vstupu žáka do budovy školy bude škola žáka okamžitě izolovat od ostatních žáků v k tomuto účelu připravené místnosti
a kontaktovat zákonného zástupce k neprodlenému převzetí dítěte

–       u určených vstupů do školy je žák povinen použít pod dohledem třídního učitele dezinfekci rukou

–       třídní učitel eviduje při vstupu do školy docházku žáků

–       žáci nepoužívají šatny, přezouvají se před skupině přidělenou místností

–       každá třída má vymezeno jedno patro, v němž jsou skupiny žáků umístěny do dvou od sebe nejdále vzdálených tříd: třídy A 2. patro, třídy B 1. patro, třídy C přízemí

–       každá skupina má vymezenu místnost k výuce označenou třídou a seznamem žáků dané skupiny pro dny pondělí, úterý a středa

–       konkrétní skupina má určen přilehlý prostor chodby se sociálním zařízením

–       třídy i sociální zařízení jsou vybaveny tekutým mýdlem, dezinfekcí a jednorázovými ručníky

–       žáci jsou povinni dodržovat čistotu a dezinfekci rukou během dne opakovaně

–       žáci jsou povinni pohybovat se v době výuky pouze v určených částech budovy

–       výuku skupiny zajišťují v jednom dni vždy čtyři vyučující – třídní učitel, vyučující matematiky, češtiny a anglického jazyka

–       po zahájení výuky, po přestávce a po odchodu žáků ze školy bude opakovaně prováděna dezinfekce ploch se zvýšenou mírou dotyku, včetně závěrečné celkové očisty používaných prostor

–       přestávka mezi vyučovacími hodinami je časově plánována odlišně pro dvě skupiny sdílející jedno patro budovy

–       v případě nepřítomnosti žáka zákonný zástupce telefonicky nebo elektronicky žáka omluví u příslušného třídního učitele, absence nebude započítávána do celkové absence žáka za aktuální pololetí

–       účast žáka na výuce je nepřípustná v případě jakýchkoli, byť nepatrných, příznaků nemoci Covid-19

–       v případě nedodržování uvedených bezpečnostních pravidel ani po upozornění žáka či jeho zákonného zástupce může škola žáka z dobrovolné výuky vyloučit

Stravování žáků v Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, může v případě zájmu ze strany žáků a jejich zákonných zástupců probíhat při dodržení hygienických pravidel, dezinfekce rukou u vstupu, dodržování rozestupů a konzumace jídel v jídelně ve  skupinách početně omezených velikostí jídelny – stravu za zvýhodněnou cenu lze poskytnout pouze ve dnech, kdy se žák účastní výuky – žáci 6. ročníků v pondělí, žáci 7. ročníků v úterý, žáci 8. ročníků ve středu. Ke stravování se žáci přihlašují individuálně v kanceláři školní jídelny, případně telefonicky.

Vážení rodiče, děkuji Vám za zájem o výuku, byť v tomto omezeném rozsahu. Na Vaše děti se učitelé velmi těší, všichni doufáme, že s určitou dávkou tolerance a vzájemné spolupráce situaci zvládneme a v novém školním roce se budeme moci sejít ve standardních podmínkách a naše škola zase ožije všemi dětmi.

S přáním hezkých dnů nadcházejícího léta a pevného zdraví

Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy