Informace pro zákonné zástupce žáků 1. – 5. ročníků

Vážení rodiče, dnem 25. 5. 2020 můžete využít možnosti osobní přítomnosti Vašich dětí ve škole. Děkuji Vám za sdělení předběžného zájmu o nepovinnou účast Vašich dětí ve výuce, k němuž se kladně vyjádřilo 128 rodičů a 51 se v danou chvíli vyjádřilo nejednoznačně. Vzhledem k tomu, že jsme povinni naplnit podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví Vašich dětí, budeme vzhledem k prostorovým možnostem školy moci umožnit výuku ve škole 120 dětem zařazeným v 8 patnáctičlenných skupinách.

Vyplněním a doručením Čestného prohlášení (je součástí informace ze dne 4. 5. 2020 na internetových stránkách, případně je tiskopis k dispozici nepřetržitě u vchodu do školy) do schránky školy nebo elektronicky na adresu hana.stellarova@zsoticka.opava.cz<mailto:hana.stellarova@zsoticka.opava.cz>, případně do datové schránky školy, můžete dát najevo svůj současný aktuální zájem o prezenční výuku od výše uvedeného data.

Vzhledem k nutnosti sestavení skupin žáků jako neměnných po celou dobu pobytu ve škole vás prosím o zřetelné vyznačení doby, po kterou bude Vaše dítě pobývat ve škole.
Nad nadpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ nadepište prosím buď 8 – 12 hodin nebo 8 – 16 hodin.
Zájem o stravování v jídelně označte slovem ANO pod datací prohlášení.

Organizační a bezpečnostní pravidla výuky žáků 1. – 5. ročníků:

– žáci budou rozděleni do skupin v počtu nejvýše 15 dětí (celkem 8 skupin)

– v případě zájmu vyššího než 120 dětí, rozhodne o účasti ve výuce losování – v případě nezařazení Vašeho dítěte do žádné skupiny budete o této skutečnosti informováni telefonicky

– skupiny nelze po celou dobu výuky měnit – rozdělení do skupin provedou dne 25. 5. 2020 třídní učitelé

– skupiny budou co nejvíce respektovat třídní příslušnost, smíšené skupiny však nejsou vyloučeny

– při vytváření skupin bude zohledněna Vámi požadovaná doba pobytu dítěte ve škole, a to tak, aby ve skupině nezůstalo na odpolední činnost třeba jen jedno dítě

– šest skupin žáků bude umístěno v budově školy tak, aby na jednom patře budovy prvního stupně byly vždy pouze 2 skupiny, u nichž bude začátek výuky a přestávky organizovány v odlišném čase

– dvě skupiny budou umístěny v oddělených budovách školní družiny

– vstup zákonných zástupců, případně jiného doprovodu žáků, do budovy školy není možný po celou dobu výuky

– vyzvedávání žáků ze školy bude možné po telefonické domluvě s příslušnou vyučující skupiny

– příchod žáků do školy bude dne 25. 5. 2020 organizován odděleně – 1. ročníky a 2. ročníky hlavní vchod v 8:00, 3.A,B a 4. A zadní vchod v 8:15, 4.B a 5.ročníky vchod naproti hřiště (nouzový východ školy) v 8:30

– po rozdělení žáků do skupin bude jednotlivým skupinám přidělen prostor vyhrazený po celou dobu pouze pro danou skupinu

– v dalších dnech bude vstup žáků a jejich časově odlišný příchod do školy upraven dle umístění jednotlivých skupin – příchod do dvou budov družiny a příchod nejmladších dvou skupin umístěných ve dvou odlišných patrech budovy v 8:00, další dvě skupiny umístěné v budově školy v nejvyšším patře a v přízemí v 8:15, poslední dvě skupiny nejstarších žáků umístěných v prvním patře a v přízemí v 8:30

– žáci jsou povinni dodržovat odstupy 2 metry před školou i ve škole od všech přítomných osob, vyjma případného doprovodu

– žáci jsou povinni mít při vstupu do budovy roušku na dýchacích cestách a jednu roušku náhradní v igelitovém obalu (předpokládám, že 25. 5. již nebude povinná rouška venku)

– rouška je povinná ve všech společných prostorách školy pro žáky i vyučující

– o možnosti sejmutí roušky rozhoduje dle charakteru činnosti skupiny v uzavřené, skupině vymezené, místnosti konkrétní vyučující

– učitelé byli vyzváni k opatrnosti v záležitosti používání/nepoužívání roušek v uzavřené skupině a o přísném dodržování výše uvedeného odstupu osob

– před vstupem do školy může být zjišťována tělesná teplota bezkontaktním teploměrem, v případě zjištění zvýšené teploty bude škola kontaktovat zákonného zástupce, žák nebude do školy vpuštěn, respektive bude izolován od ostatních

– v případě zjištění zvýšené teploty po vstupu žáka do budovy školy – v průběhu výuky, bude škola žáka okamžitě izolovat od ostatních žáků v k tomuto účelu připravené místnosti a kontaktovat zákonného zástupce k neprodlenému převzetí dítěte

– zákonný zástupce je povinen v případě teploty nebo jiných příznaků onemocnění zajistit převzetí dítěte do domácí péče neprodleně

– u určených vstupů do školy je žák povinen použít pod dohledem třídního učitele dezinfekci rukou

– třídní učitel eviduje při vstupu do školy docházku žáků

– žáci nepoužívají šatny, přezouvají se před skupině přidělenou místností

– každá skupina má vymezenu místnost k výuce označenou třídou/třídami a seznamem žáků dané skupiny

– konkrétní skupina má určen přilehlý prostor chodby se sociálním zařízením

– třídy i sociální zařízení jsou vybaveny tekutým mýdlem, dezinfekcí a jednorázovými ručníky

– žáci jsou povinni dodržovat čistotu a dezinfekci rukou během dne opakovaně

– žáci jsou povinni pohybovat se v době výuky pouze v určených částech budovy

– výuku skupiny zajišťuje v jednom dni vždy jeden pedagogický pracovník

– po zahájení výuky, po přestávce a po odchodu žáků ze školy bude opakovaně prováděna dezinfekce ploch se zvýšenou mírou dotyku, včetně závěrečné celkové očisty používaných prostor

– přestávka mezi dvěma vyučovacími bloky je časově plánována odlišně pro dvě skupiny sdílející jedno patro budovy

– v případě nepřítomnosti žáka zákonný zástupce telefonicky nebo elektronicky žáka omluví, absence nebude započítávána do celkové absence žáka za aktuální pololetí

– účast žáka na výuce je nepřípustná v případě jakýchkoli, byť nepatrných, příznaků nemoci, zejména příznaků souvisejících s koronavirem Covid-19

– v případě nedodržování uvedených bezpečnostních pravidel ani po upozornění žáka či jeho zákonného zástupce může škola žáka z dobrovolné nepovinné výuky vyloučit

Stravování žáků v Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, může v případě zájmu ze strany žáků a jejich zákonných zástupců probíhat po dohodě ředitelky školy s ředitelem stravovacího zařízení při dodržení hygienických pravidel, dezinfekce rukou u vstupu, dodržování rozestupů a konzumace jídel v jídelně v určených neměnných skupinách žáků – případný zájem o stravování sdělte na prohlášení slovem ANO pod datací čestného prohlášení – předběžně je stravování jednotlivých skupin mezi uvedenými řediteli domluveno – v případě velkého zájmu počítejte prosím s časovou prodlevou související se střídáním skupin – jako první se budou stravovat skupiny, jejichž členové nebudou pokračovat odpolední činností.

Vážení rodiče, děkuji Vám za pochopení, trpělivost a spolupráci při realizaci a dodržování pravidel nestandardní výuky Vašich dětí.
S přáním hezkého dne

Mgr. Ivana Jírů