Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníků

Vážení rodiče, ačkoli o možnosti osobní přítomnosti Vašich dětí ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy rozhodla vláda ČR mimo původní harmonogram zveřejněný na webu MŠMT až 30. dubna 2020, je v této chvíli ve škole vše připraveno pro vstup žáků 9. ročníků do budovy školy. Děkujeme za Váš zájem o tuto výuku a dovolte mi seznámit Vás s její organizací.

Organizační a bezpečnostní pravidla výuky žáků 9. ročníků:

–       žáci jsou rozděleni do 6 skupin (každá devátá třída = 2 skupiny)

–       skupiny nelze po celou dobu výuky měnit – rozdělení do skupin provedou dne 11. 5. 2020 třídní učitelé

–       příchod žáků do školy je organizován odděleně – 9.A hlavní vchod, 9.B zadní vchod, 9.C vchod naproti hřiště

–       žáci jsou povinni dodržovat odstupy 2 metry před školou i ve škole od všech přítomných osob

–       žáci jsou povinni mít roušku na dýchacích cestách a jednu roušku náhradní v igelitovém obalu

–       rouška je povinná ve všech společných prostorách školy pro žáky i vyučující

–       o možnosti sejmutí roušky rozhoduje dle charakteru činnosti skupiny v uzavřené, skupině vymezené, místnosti konkrétní vyučující

–       učitelé byli vyzváni k opatrnosti v záležitosti používání/nepoužívání roušek v uzavřené skupině a o přísném dodržování výše uvedeného odstupu osob

–       před vstupem do školy může být zjišťována tělesná teplota bezkontaktním teploměrem, v případě zjištění zvýšené teploty bude škola kontaktovat zákonného zástupce, žák nebude do školy vpuštěn, v případě zjištění zvýšené teploty po vstupu žáka do budovy školy, bude škola žáka okamžitě izolovat od ostatních žáků v k tomuto účelu připravené místnosti a kontaktovat zákonného zástupce k neprodlenému převzetí dítěte

–       u určených vstupů do školy je žák povinen použít pod dohledem třídního učitele dezinfekci rukou

–       třídní učitel eviduje při vstupu do školy docházku žáků

–       žáci nepoužívají šatny, přezouvají se před skupině přidělenou místností

–       každý 9. ročník má vymezeno jedno patro, v němž jsou skupiny žáků umístěny do dvou od sebe nejdále vzdálených tříd

–       každá skupina má vymezenu místnost k výuce označenou třídou a seznamem žáků dané skupiny

–       konkrétní skupina má určen přilehlý prostor chodby se sociálním zařízením

–       třídy i sociální zařízení jsou vybaveny tekutým mýdlem, dezinfekcí a jednorázovými ručníky

–       žáci jsou povinni dodržovat čistotu a dezinfekci rukou během dne opakovaně

–       žáci jsou povinni pohybovat se v době výuky pouze v určených částech budovy

–       výuku skupiny zajišťuje v jednom dni vždy jeden vyučující (matematik nebo češtinář)

–       po zahájení výuky, po přestávce a po odchodu žáků ze školy bude opakovaně prováděna dezinfekce ploch se zvýšenou mírou dotyku, včetně závěrečné celkové očisty používaných prostor

–       přestávka mezi dvěma vyučovacími bloky je časově plánována odlišně pro dvě skupiny sdílející jedno patro budovy

–       v případě nepřítomnosti žáka zákonný zástupce telefonicky nebo elektronicky žáka omluví, absence nebude započítávána do celkové absence žáka za aktuální pololetí

–       účast žáka na výuce je nepřípustná v případě jakýchkoli, byť nepatrných, příznaků nemoci Covid-19

–       v případě nedodržování uvedených bezpečnostních pravidel ani po upozornění žáka či jeho zákonného zástupce může škola žáka z dobrovolné přípravy na přijímací zkoušky vyloučit

Stravování žáků v Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, může v případě zájmu ze strany žáků a jejich zákonných zástupců probíhat po dohodě ředitelky školy s ředitelem stravovacího zařízení při dodržení hygienických pravidel, dezinfekce rukou u vstupu, dodržování rozestupů a konzumace jídel v jídelně v určených neměnných skupinách žáků.

Vážení rodiče, děkuji Vám za pochopení, trpělivost a spolupráci při realizaci a dodržování pravidel nestandardní výuky Vašich dětí.

S přáním hezkého dne

Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy