Vyjádření odborové organizace

Vážení rodiče,

s ohledem na různé dezinformace týkající se aktuální situace na ZŠ Opava, Otická 18 bychom Vás rádi krátce seznámili s postojem většiny zaměstnanců školy, jež už svůj názor minimálně dvakrát vyjádřili podpisem petice na podporu minulý týden odvolaného ředitele školy Mgr. Jiřího Kupčíka.

Dne 29. 1. 2020 byl na jednání Rady města Opavy předložen primátorem Ing. Tomášem Navrátilem (ANO) návrh na okamžité odvolání Mgr. Jiřího Kupčíka z funkce ředitele ZŠ Opava, Otická 18. Bod o odvolání ředitele nebyl v původním programu jednání rady, byl na něj zařazen na jejím začátku, a vůbec tak o něm nebyl informován ani odbor školství, do jehož gesce tato otázka spadá. Radní pak na základě podkladů pana primátora jednomyslně rozhodli o okamžitém odvolání Mgr. Jiřího Kupčíka. Ten se tak k bodům, které mu jsou kladeny za vinu, nemohl nijak vyjádřit.

                Zdůvodnění, proč má být Mgr. Kupčík odvolán, je popsáno v 51stránkovém protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly. Dle informací Tajemníka Magistrátu města Opavy JUDr. Tomáše Elise radní na svém zasedání dostali pro své rozhodnutí od primátora podklady v rozsahu osmi stran. Pedagogové ZŠ Opava, Otická 18 a veřejnost následně mohli (na webových stránkách města) informace o důvodech odvolání čerpat z dvoustránkového zdůvodnění (https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tiskove-zpravy/radni-museli-odvolat-reditele-zs-oticka.html).

Zásadní nesrovnalostí je, že prostudování kompletního protokolu vyznívá v mnoha bodech výrazně jinak než výše uvedená dvoustránková verze, která je postavena na zavádějících, zkreslených či nepravdivých informacích. Jednou z takových informací je např. sdělení týkající se SK PEMA, z jehož strany „nájem za rok 2016 nebyl uhrazen vůbec.“ (konec citace) Ještě v době probíhající kontroly byly všechny závazky výše zmíněného sportovního klubu vůči ZŠ Opava, Otická 18 uhrazeny, a škole tak nevznikla žádná finanční ztráta. O tomto určitě bude širší veřejnost informovat ve svém prohlášení samotný sportovní klub PEMA.

Body týkající se údajných finančních nesrovnalostí školy uvedené ve zkrácené verzi magistrátu rovněž považujeme za zavádějící a určitě budou předmětem dalších právních jednání. Jako vysoce nestandardní se nám rovněž jeví fakt, že i když bylo trvání veřejnosprávní kontroly prodlouženo do 29. 2. 2020, nepočkala Rada města např. na zprávu Státního úřadu inspekce práce, který rovněž v té době na škole prováděl své šetření.

 V posledních třech bodech zkráceného zdůvodnění odvolání se kontrolní skupina magistrátu odvolává na údajné výtky České školní inspekce (https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=16499). Ve všech těchto bodech však vedení školy dostalo od ČŠI lhůtu k nápravě, kterou prokazatelně do 10. 1. 2020 učinilo. O výtkách a opatřeních vedení školy k jejich nápravě byli rovněž podrobně informováni pedagogové na 2. pedagogické radě dne 23. 1. 2020. Navíc z vyjádření náměstka ústředního školního inspektora PhDr. Ondřeje Andryse je zřejmé, že ČŠI nepodala na základě zjištěných skutečností podnět k odvolání Mgr. Jiřího Kupčíka z postu ředitele školy (https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/420231100030131-udalosti-v-regionech/obsah/747664-spory-kolem-odvolani-reditele-zs-v-opave).

Vážení rodiče, nejen na základě výše uvedených skutečností považujeme důvody k odvolání Mgr. Jiřího Kupčíka za nedostačující a postup Rady města Opavy při jeho odvolání za výrazně nestandardní a nekorektní jak k odvolanému panu řediteli, tak i k zaměstnancům školy, žákům a jejich rodičům i celé veřejnosti.

Vážení rodiče, pokud si najdete důvod, proč nás podpořit v této složité a nepřehledné situaci, budeme jen rádi a za Vaši podporu Vám již nyní děkujeme.

Základní organizace při ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace